Andmekaitsetingimused

Tere tulemast tutvuma Creative Woodworks OÜ (registrikood 12642034, aadress Viljandi maakond, Viljandi vald, Leie küla, Naaritsa, 70303) andmekaitsetingimustega. Creative Woodworks OÜ teeb kõik endast oleneva kaitsmaks oma klientide ja teiste isikute privaatsust. Sellega seoses palume teie abi- palun tutvuge meie andmekaitsetingimustega põhjalikult enne meile isikuandmete esitamist.  Käesolevad andmekaitsetingimused moodustavad olulise raamistiku meievahelistes suhtluses, lepingueelsetes läbirääkimistes ning on samuti kõigi sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks.

Käesolevas andmekaitsetingimustes esitame, kuidas Creative Woodworks OÜ ja meie gruppi kuuluvad ühingud (edaspidi Creative Woodworks või meie) töötlevad Teie isikuandmeid, kui pöördute meie poole, külastate meie veebilehti, sõlmite meiega lepinguid või kandideerite meile tööle.

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Töötlemine on isikuandmetega tehtav igasugune toiming näiteks kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Creative Woodworks töötleb. Andmesubjektid võivad olla näiteks meie füüsilisest isikust kliendid, veebilehtede külastajad või muud isikud, kes meie poole pöörduvad. Andmekaitsetingimustes on andmesubjektile viidatud ka kui Teie või klient.

 

Creative Woodworks võib aeg- ajalt teha andmekaitsetingimustes muudatusi. Ajakohastatud andmekaitsetingimused on kättesaadavad meie veebilehel

 

Mistahes küsimuste tekkimisel võtke meiega palun ühendust alltoodud vastutava töötleja kontaktandmetel allpool.

 

 1. Vastutav töötleja

Vastutav töötleja on isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning vastutab selle eest, et isikuandmete töötlemine toimuks kehtivate õigusaktidega kooskõlas ning andmesubjektide õigused oleksid tagatud. Käesolevate andmekaitsetingimuste mõistes on on Teie isikuandmete vastutav töötleja Creative Woodworks OÜ või mõni teine meie kontserni kuuluv ettevõte.

 

Creative Woodworks OÜ

Viljandi maakond, Viljandi vald, Leie küla, Naaritsa, 70303

e-mail: taketime@iglucraft.com

 

 1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk

Creative Woodworks töötleb Teie isikuandmeid seoses lepingu sõlmimise ja selle täitmisega (sh  ka lepingueelsete läbirääkimiste käigus) järgmistel eesmärkidel:

 • Teie tuvastamiseks ning teiega suhtlemiseks lepingu sõlmimise, täitmise või tagamise eesmärgil;
 • Teie päringutele vastamise eesmärgil;
 • raamatupidamislikel ja maksuarvestuslikel eesmärkidel vastavalt raamatupidamise seaduses ning relevantsetes maksuseadustes sätestatule;
 • arveldamiseks ja maksekäitumise info haldamiseks ning võlgade sissenõudmiseks nii kohtuväliselt kui ka kohtus;
 • muudel seadustest tulenevatel kohustuste täitmiseks, näiteks täitmaks õiguskaitseasutuste korraldusi, taotlusi ning päringuid;

Teie nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid ka järgmistel eesmaärkide:

 • Teile otseturunduslike reklaampakkumiste tegemiseks, kui olete selleks andnud oma nõusoleku. Juhul, kui Te ei soovi nimetatud materjale saada, saate selle välistada, klikkides teile saadetud e- kirja lõpus olevale lingile. Samuti saate igal ajal esitada vastuväiteid punktis 1 toodud kontaktandmetel;
 • meile tööle või praktikale kandideerides on teie isikuandmete töötlemise eesmärgiks hinnata teie sobivust ametikohale.

Lisaks ülaltoodule töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

 • Facebooki lehe meeldimise andmed parandamaks toodete valikut ja kvaliteeti ja teha kliendile personaalsemaid pakkumisi vastavalt tema eelistustele;
 • Teie ostukäitumise ja- eelistuste analüüsimiseks, parandamaks oma toodete kättesaadavust, valikut ja kvaliteeti ning teha Teile personaalsemaid pakkumisi vastavalt eelistustele;
 • veebianalüüsiks, parenduste ja statistika tegemiseks ja veebilehe külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks;
 • Kampaaniate planeerimiseks ja korraldamiseks, sh personaliseeritud kampaaniate tarbeks.
 1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Pöördudes meie poole toodete ostmiseks või meie toodetega seotud küsimustele vastamiseks, peame töötlema Teie isikuandmeid. Isikuandmed, mida me Teie kohta töötleme, võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood või sünniaeg;
 • isikut tõendava dokumendi andmed;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu lepinguga seotud info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info).

Meile tööle või praktikale kandideerides töötleme Teie poolt CV-s ja/või kaaskirjas avaldatud andmetele lisaks ka avalikest allikatest kogutud teavet. Lisaks võime küsida andmeid, mille osas meil on ametikoha eripärast tulenevalt õigustatud huvi. Samuti kontakteerume vajadusel Teie poolt avaldatud soovitajatena esitatud isikutega. Teil on alati õigus anda nimetatud andmetega seonduvalt selgitusi ning esitada nende kohta vastuväiteid. Kandidaadi andmeid töötlevad üksnes konkreetse värbamisega seonduvad töötajad ja muud kolmandad isikud, kes võivad meid abistada värbamisprotsessis (personaliotsingu firmad) või pädevad asutused, kellele tuleb võimaldada juurdepääs seaduses sätestatud juhtudel.

 1. Isikuandmete edastamine

Creative Woodworks avaldab Teie isikuandmeid oma kliendihaldustarkvara teenuse osutajale Pipedrive OÜ-le ning teistele koostööpartneritele, kes käituvad kliendi isikuandmete suhtes kui volitatud töötlejad (teenusepakkujad, kes töötlevad isikuandmeid Creative Woodworks`s nimel) osutamaks meile teenuseid, näiteks IT-, raamatupidamis-, võlgade sissenõudmise- või reklaamiteenused.

Juhul, kui Te esitate taotluse liisingu-, järelmaksu- või kindlustuslepingu sõlmimiseks, võib Creative Woodworks edastada Teie isikuandmeid Teie valitud liisingu-, järelmaksu ja kindlustuse pakkujatele, kellega soovite lepingu sõlmida ning kes on sellisel juhul Teie isikuandmete vastutav  töötleja Teiega sõlmitud lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil.

 

Samuti töötlevad kliendi isikuandmed meie töötajad, kellel on oma töökohustustest tulenevalt õigus ning vajadus kliendi isikuandmeid töödelda. Creative Woodworks kliendi isikuandmeid ka avaliku sektori asutustele ja/või korrakaitseorganitele, seda seadusest sätestatud juhtudel ja alustel.

Andmeid töödeldakse ja säilitatakse Euroopa Liidu territooriumil.

 

 1. Isikuandmete säilitamine

Creative Woodworks säilitab Teie isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt meie õigustatud huvist tingimusel, et meie õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Isikuandmete säilitamisel järgime järgmisi säilitamistähtaegasid:

 • lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid (sealhulgas veebilehtede päringute kaudu kogutud andmeid) säilitame seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kunilepingust tuleneva nõude aegumistähtaja lõppemiseni;
 • raamatupidamise algdokumente säilitame 7 aastat:
 • veebilehtede kaudu tehtud päringute kaudu kogutud andmeid säilitame 1 aasta;

Pärast säilitamistähtaja saabumist paberkandjal säilitatud isikuandmed hävitatakse ning elektroonilised isikuandmed kustutatakse. Kui soovite saada täpsemat infot selle kohta, milliseid säilitamistähtaegasid rakendatakse Teie kohta salvestatud isikuandmetele, palun võtke meiega ühendust alltoodud kontaktandmetel.

 

 1. Teie õigused seonduvalt oma isikuandmetega

Teie isikuandmete töötlemisel, on teil järgmised õigused:

 • juurdepääsuõigus andmetele: Teil on õigus igal ajal küsida, kas meil on Teie kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me Teie kohta töötleme;
 • õigus isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada meile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda, et me kustutaks Teie isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul ja olete nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada meilt andmeid, mida olete meile elektrooniliselt esitanud kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et me edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele: kui leiate, et Teie õigusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee .

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust punktis 1 toodud  kontaktandmetel. Püüame alati vastata teie taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.